Osobné údaje a ich ochrana

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

1.    Prevádzkovateľom je Jozef Hostinský-Tassat, Prievozská 30, 93526 Starý Tekov, IČO: 11842229,  zapísaná v živnostenskom registry 402-2845

       (ďalej len „prevádzkovateľ“).

        e-mail: tassat@tasat.sk

        tel.kontakt: 036/6311 017

2.    Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv o kúpe tovaru, vrátane vykonávania opatrení pred uzavretím zmluvy o    

       kúpe tovaru a tiež plnenie povinností podľa zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    

       predpisov (vedenie záznamovej knihy).

3.    Dotknutými osobami sú osoby, ktoré prejavili záujem o kúpu tovaru u prevádzkovateľa a osoby, ktoré uzatvorili takúto kúpnu zmluvu (ďalej len    

       objednávku). Dotknutá osoba je povinná uviesť do objednávky len úplné a pravdivé údaje.

4.    Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v nasledujúcom rozsahu:

      - Pri kúpe zbraní a streliva v rozsahu podľa  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

        neskorších predpisov, teda meno a priezvisko, titul, bydlisko (adresa trvalého pobytu / prechodného pobytu v rozsahu názov ulice, orientačné,     

        prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), rodné číslo,  dátum narodenia, druh a číslo dokladu 

        totožnosti, číslo zbrojného preukazu, číslo preukazu zbrane.

     -  Pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa  v rozsahu názov ulice, orientačné,

        prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa.

     -  Pri kúpe tovaru zbrane kategórie D podľa  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

        neskorších predpisov, prostredníctvom e-shop v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa  v rozsahu názov ulice,  

         orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa, rodné

        číslo,  dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti.


5.    Príjemcovia osobných údajov:
      
       Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam, ktoré zabezpečujú ekonomické spracovanie  dokumentov prevádzkovateľa (dodávateľské firmy).
       Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravné služby zásielok:
       - Slovenská pošta, a.s..Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1
       - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava
 
6.    Doba uchovávania osobných údajov:
      
       Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje v prípade, ak dôjde ku kúpe zbraní a streliva po dobu 20 rokov, v zhode so zákonom
       č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      
       V ostatných prípadoch, ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy (vytvorená záväzná obejednávka) prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa, po dobu 5    
       rokov od uzavretia zmluvy o kúpe tovaru.


7.    Práva dotknutej osoby:
 
        Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:
      
        Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
        údajom spolu s
        informáciami uvedenými v tomto poučení.
      
        Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
     
        Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
       
        Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
        - dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
        - spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
        - prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
          nárokov.
       
        Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
      
        Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.
      
        Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa 
        jej týka,
        je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
        
        Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
        Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje,
        prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotkunutá osoba môže uplatniť svoje právo
a) písomne na adrese sídla spoločnosti alebo na elektronickej adrese tassat@tassat.sk 
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby.
 
 8. Osobné údaje nebudú zverejnené.
   Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať,     
   najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických,
   mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.  
 
 9. Prenos osobných údajov
     Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín.

 

      Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

http://www.retro-military.sk/

Ukážky z Bojov v Tekove 2013

Novinky

01.11.2019 07:56
V duchu dlhoročných tradícií organizovania poľovačiek si Vás dovoľujeme pozvať na poplatkový odstrel bažanta poľovného, ktorý organizujeme v sezóne od 16.10. až 28.2. Poľovačky sa konajú v priestoroch uznanej bažantnice v obci v Starom Tekove. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom...
21.05.2018 00:00
OZNAM Historická ukážka bojov na Hrone sa tento rok NEBUDE  KONAŤ !
01.03.2016 12:18
Firma ponúka netradičné zážitky. Staňte sa na chvíľu hrdinami z akčného filmu alebo si spomeňte na časy vojenčiny a oprášte kanady! Počas našich pobytov zažijete pútavé dobrodružstvo, na ktoré len tak nezabudnete. Pod vedením nášho teamu si prejdete od úplného základu, nevyhnutných vedomostí, až po...
07.01.2013 21:33
Možnosť skúsiť si -  šoférovať PV3S v priestoroch našej firmy. Cena za hodinu jazdy 100,00 EUR. Praga V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojnápravový špeciál, ľudovo nazývaný vétrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil sa vyrábal až do 80. rokov...
07.01.2013 21:29
 Možnosť jazdiť na legendárnom tanku T34/85 (v priestoroch našej firmy)  Bližšie informácie  na tel. číslach: 0903 707 201, 0910 950 757. Cena na hodinu jazdy tankom 700,00 EUR T-34 je sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30.a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku...

Kontakt

Jozef Hostinský - TASSAT Zbrane a strelivo
Prievozská 30
Starý Tekov
93526
Otázky ohľadne zbraní a streliva: 0910 950 757majiteľ: 0903 707 201 tassat.tekov@gmail.com IČO: 11842229
DIČ: 1020375290
IČ DPH: SK1020375290
ZL: CA004421
Zápis: ObÚ Levice, č.ž.r. 402-2845